Sunday, March 6, 2011

Rig Vedic Composers & Kings

FamilyVishwamitraKanvaAngirasaVasishthaBharataAgastyaAtriBhargavaKashyapGritsamada
Early RVRV6 Barhaspatya Bharadvaja
RV4 Vamadeva, Gautam
RV2 Somahuti Shaunak
RV5 Prabhuvasu Kumara, Vasushruta, Isha, Puru, Vavri, Sasa, Vasuyava, Babhru, Gatu
Middle RVRV3Gathin, Rishabh, Katya, Kata, Kaushik, Vishwamitra
RV7 Maitravaruni Vasishtha
RV8 Pragath, Vatsa, Shashakarna, Parvata, Nabhaka, ShrushtiguVirupa, Priyamedha Kritnu, Nema, JamadagniManu Vaivasvat
RV9 Ucathya Pratardan, Daivodasi Kavi, Ushana Avatsar
Late RVRV1MadhucchandaMedhatithi, Ghaur, PraskanvaHiranyastup, Savya, Nodha Gautam, KutsaParashara, ShaktyaPurucchepa DaivodasiMaitravaruni
Probable chronology of few composers & Kings mentioned in RV
Bharata
Devavata
Srinjaya
Vadhryasva
Divodasa
GhorBharadvaj Pratardana
KushikaKanvaAngiras Pijavana
Gathin/Kaushik Brihaspati, Utathya, Raka, Kuhu Devashravas RichikaMaricha
Vishwamitra VasishthaSudasa JamadagniKashyapa
Kati ShaktiSahadeva ParshuramPrasravan
Katya/Katyayan ParasharSomaka Avatsar

No comments: